Statut UKS.

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 § 1

Uczniowski Klub Sportowy Pogoń Józefów zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 § 2

 1. Terenem działania Klubu jest gmina Nieporęt powiat Legionowo.
 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Józefowie ul. Szkolna 61, 05-119 Legionowo

 § 3

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  O sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z poz. zm.) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

       1. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r.Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz z własnym Statutem.

       2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 § 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

ROZDZIAŁ 2

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

 § 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. Dyrektorem oraz Radą Rodziców Szkoły,
 2. Organami rządowymi i samorządowymi,
 3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,
 4. Innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi wspomaganiem działalności statutowej Klubu.

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów w oparciu o bazę sportowo – rekreacyjną gminy Nieporęt.
 2. W ramach prowadzonej działalności klub może zatrudniać pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia w celu zapewnienia należytego funkcjonowania klubu.

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających.
 3. Honorowych 

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych,
 3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
 4. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli. 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, organizacje i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc organizacyjną, materialną lub finansową dla Klubu. 

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

c) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i  działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

d) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,

e)  korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2. Uprawnienia, o których mowa w § 13, pkt 1, ppkt a i b małoletnim członkom Klubu przysługują z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

3. Postanowienia wymienione w § 13, pkt 1, ppkt c, d, e stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§ 14

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

a) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

b) brać czynny udział w działalności Klubu,

c) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków określonych w ustawie o kulturze fizycznej.

§ 15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  a)  śmierci członka,
  b)  wystąpienia z Klubu,
  c)  skreślenia z listy członków,
  d)  rozwiązania Klubu.
 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  a)  nie przestrzega postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
  b)  w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  c)  działa na szkodę Klubu,
  d)  nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 miesięcy,
  e)  zalega z płatnością składek przez okres 2 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia opisane w § 15, pkt 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE KLUBU 

§ 16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Kadencja władz trwa 2 lata.
 5. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 6. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§  17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:

a)  uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz    udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

c)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

d)  rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 15, pkt 3,

e)  dokonywanie zmian w statucie Klubu,

f)   określenie wysokości miesięcznej składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

g)  uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h) decydowanie o rozwiązaniu Klubu,

i)  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:

– wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu,

– dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku we wrześniu, a Sprawozdawczo – Wyborcze co 2 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie nie może być zwołane w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie Klubu są zawiadamiani przez Zarząd na co najmniej 14 dni przed zebraniem.

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a)  uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,

c)  uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)  ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

f)  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd. 

§ 20

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał:

a)  w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

b) w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

§ 21

 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w pkt. 2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
 3. Z zastrzeżeniem §16, pkt. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

§ 22

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
 5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 3/5 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza,
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem oraz jednym z pozostałych członków zarządu.

§23

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu. 

§ 24

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

b)      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

c)       kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,

d)      przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e)      wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3.    Komisja Rewizyjna ma prawo:

a)      składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu,

b)      oceny celowości działania i gospodarności Zarządu,

c)       wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

d)      występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w jego działaniu. 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§ 27

 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 2. Kooptacja, o której mowa w pkt 1 nie może dotyczyć więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b)      wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)       składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)      składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e)      występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu. 

§29

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni) od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 30

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ 5

WYRÓŻNIENIA I KARY 

§ 31

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu 

§32

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 3 miesięcy,

d) wykluczenia

2.    Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.   Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§33

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprze­daż towarów, usług),

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f) inne źródła.

§ 34

Działalność gospodarczą, o której mowa w § 33,  ppkt d) Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

§ 35

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU 

§ 36

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

§ 37

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Likwidator jest zobowiązany złożyć organowi rejestracyjnemu sprawozdanie z likwidacji.

§38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.