UKS pilka nożna
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

wraz z regulaminem w formie PDF do wypełnienia i wydrukowania

REGULAMIN

REGULAMIN KLUBU UKS POGOŃ JÓZEFÓW

obwiązuje od 01.01.2018r

§1

Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.

§2

Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną oraz do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. Klub zapewnia organizację zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym, w ramach dyscypliny sportu: piłka nożna.

§3

Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, turniejach i rozgrywkach ligowych.

§4

Zawodnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach i salach treningowych. Sprzęt wykorzystywany w trakcie treningów będący własnością Klubu należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.

§5

Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

§6

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia niezbędnego w czasie zajęć.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do zakupu stroju, niezbędnego podczas

treningów czy imprez sportowych.

§7

Zawodnicy reprezentujący Klub powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów a także z zachowania.

W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce Zarząd Klubu na wniosek Trenera prowadzącego lub Rodzica, Opiekuna prawnego, może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Zawieszenie Zawodnika nie zwalnia opiekunów prawnych do uiszczania składek członkowskich.

§8

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz nie instruowanie zawodników co do stylu gry. Instruowanie zawodników leży tylko i wyłącznie w gestii Trenerów.

§9

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać poza ogrodzeniem płyty boiska, na którym odbywają się zawody lub treningi.

§10

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

§11

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom prawnym zawodników.

§12

Składki członkowskie należy wpłacać do 5 –go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu. Składki członkowskie są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień płacimy do 5 września).

§13

W tytule przelewu należy wpisać: „ Składka członkowska za: Imię, Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.

§14

Kwota składki członkowskiej wynosi:

  1. 120 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych) opłata miesięczna podstawowa za Zawodnika
  2. 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) opłata miesięczna za każdego następnego Zawodnika, będącego członkiem rodziny (rodzeństwo)

§15

Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w klubie UKS Pogoń Józefów a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki. Obowiązek uiszczania składaki członkowskiej obowiązują w okresie sierpień – czerwiec (tj. przez 11 miesięcy w roku).

§16

W przypadku nie opłacenia składki zawodniczej Klub zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia zawodnika na trening lub mecz.

§17

Istnieje możliwość starania się o obniżenie składek członkowskich lub ich zniesienie (tylko i wyłącznie w przypadku złej sytuacji materialnej, potwierdzonej dokumentami) poprzez pisemną prośbę do Zarządu Klubu.

§18

Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem treningu. Rodzice są zobowiązani do odebrania dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach (Trenerzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo zawodników na obiektach sportowych oraz poza nimi po skończonych zajęciach)

§19

Samodzielny powrót zawodnika do domu odbywać się będzie tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu pomiędzy Trenerem a Rodzicem, Opiekunem prawnym dziecka.

§20

Zarząd Klubu zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek, organizacji meczów ligowych.

§21

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UKS Pogoń Józefów jest dobrowolne, dlatego Zarząd Klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki członkowskiej.

§22

Każdego zawodnika obowiązuje punktualność przy wszelkich ogłoszonych zbiórkach.

§23

Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez Klub.

§24

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym może być karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 3 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.

§25

Każdy zawodnik jest zobowiązany do wykonania specjalistycznych badań lekarskich oraz przedłożenia w Klubie aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny sportowej.

§26

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zakupu i stawiania się w

  • koszulce reprezentacyjnej na zbiórki przed meczem, sparingiem oraz wszelkie inne wyjścia organizowane przez Klub
  • koszulce treningowej („klubowej”) na treningach

Zakup powyższego sprzętu jest obowiązkowy.

§27

Klub zobowiązuje się do zapewnienia współpracy z firmami zewnętrznymi dostarczającymi sprzęt sportowy, sygnowany herbem Klubu, który jest przez niego wymagany.

§28

Rodzic, Opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie poinformowania Klub o wszelkich zmianach jakie zaszły w Deklaracji Członkowskiej

§29

Klub zobowiązuje się do zamieszczania wszelkich informacji dotyczących działalności klubu oraz grup treningowych poprzez oficjalną stronę Klubu http://www.ukspogonjozefow.pl , profil na Facebook’u i/lub przekazywanie informacji drogą elektroniczną: e-mail, wiadomość tekstowa SMS na dane kontaktowe podane w Deklaracji Członkowskiej.

§30

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie wymagane jest pisemne wypowiedzenie. Tym samym na podstawie pisemnego wypowiedzenia Klub zawiesza obowiązek uiszczania składek członkowskich.

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na dostępność infrastruktury sportowej lub zmian warunków atmosferycznych.

jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera

prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany warunków Regulaminu.

§31

W celu zmiany barw klubowych Rodzic, Opiekun prawny Zawodnika zobowiązany jest do:

  1. Złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych
  2. Przedstawienie pisma nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika
  3. Rozliczenie składek członkowskich

§32

Klub nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla Zawodników. Rodzice, Opiekunowie prawni zobowiązani są do ubezpieczenia uczestnika we własnym zakresie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż większość ubezpieczeń zawieranych w ramach ubezpieczeń szkolnych/przedszkolnych nie obejmują zajęć sportowych.

§33

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich lub brak pisemnego wypowiedzenia Deklaracji Członkowskiej nie zwalnia go z opłacania składki członkowskiej

Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu

§34

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.